Projektet

Digitala Musiklyftet –  Sveriges just nu största utbildningsprojekt i musikbranschen. I höst och vår ordnar Musikerförbundet olika kostnadsfria kurser i ett kompetensutvecklingsprogram som syftar till att öka yrkesverksamma musikers kunskap inom teknik, sändnings-, upphovsrättigheter och avtal, digitala portaler och plattformar samt betalningsmodeller.

React-EU: Digitala Musiklyftet

I april 2022 fick Musikerförbundet godkänt att driva kompetensutvecklingsprojektet React-EU: Digitala Musiklyftet. En både digital och fysisk kostnadsfri utbildning för yrkesverksamma musiker som bedrivs på nationell nivå under tolv månader. Trots den korta insatsen är ambitionen att projektet kommer att medföra stora skillnader på musikers arbetsmarknad. Vi tror att projektet, förutom kompetenshöjningen i den digitala sfären, även kommer att medföra positiva synergieffekter via möten över både genrer, åldrar och hemvist.

Projektets syfte

Genom projektet “React-EU: Digitala Musiklyftet” kompetensutbildar Musikerförbundet yrkesverksamma musiker på den digitala arenan och ökar antalet musiker som på ett framgångsrikt sätt kan använda sig av kunskaper inom följande fyra fokusområden, 

TEKNISK KUNSKAP – hur gör jag en digital sändning med bra ljud, bra bild och snyggt ljus? 

SÄNDNINGS-, UPPHOVSRÄTTIGHETER OCH AVTAL –  vad gäller?

DIGITALA PORTALER OCH PLATTFORMAR – vilka ska jag söka mig till för att hitta min publik? 

BETALNINGSMODELLER – hur tar jag betalt?

Digitala Musiklyftets vision

I framtiden känner sig musiker trygga både i sin yrkesroll och med den tekniska utvecklingen som gör att fler arbetstillfällen skapas. Där musikers inkomst drastiskt minskat, via till exempel minskad försäljning av CD-skivor, har man istället själv skapat nya försörjningar via plattformar som Patreon och streamade konserter. Man har god kunskap om sina rättigheter och har ökat sina inkomstströmmar från flera håll. Man har god kunskap om upphovsrätten och låter inte bolag friköpa ens musik utan kan vandra i den digitala världen med självförtroende, med utgångspunkt i det egna arbetet och med ett långsiktigt tänkande. Med gott självförtroende och stor trygghet kan man både behärska och utveckla sitt arbete som yrkesarbetande musiker. Man kan leva på sin musik! Möjligheten att försörja sig är oändlig och världen är marknaden. Man tar uppdrag från olika länder och kan med teknikens hjälp spela in och komprimera filer som sedan lätt skickas tillbaka till andra sidan jorden. Genom att kompetensutbilda sig har man blivit orädd och kan lätt ta till sig ytterligare framtida ny teknik. Vi har fått en stark yrkeskår som ser sig som en självklar och önskad del av och en stark och inspirerande kraft för det övriga samhället!” 

Projektets bakgrund

Under pandemin ledde restriktioner som exempelvis maxtak för besökare vid tillställningar och sammankomster till att arbetstillfällen för musiker försvann. I mars 2020 fick hela evenemangsnäringen i princip arbets- och näringsförbud och över en natt fick flertalet musiker plötsligt en tom jobbkalender och alltså ingen inkomst. 

Det visade sig även att det saknades sociala skyddsnät anpassade för frilansmusiker med gig-ekonomi. Regeringens ekonomiska stödåtgärder och krisstöd kom för sent och hamnade inte där de skulle då både regering och ansvariga myndigheter inte hade tillräcklig kunskap om hur musikers arbetssituation ser ut. Exempelvis behövde musiker till en början bevisa förlorad inkomst genom att uppvisa skriftliga avtal: en omöjlighet då större delen av frilansvärlden gör överenskommelser muntligt eller via sms/mail. Många av Musikerförbundets medlemmar hamnade således mellan stolarna och i en ekonomisk kris.

När Musikerförbundet insåg detta startades snabbt en krisfond dit privatpersoner, organisationer och företag kunde skänka pengar. I december 2021 hade sex miljoner kronor delats ut i krispengar till 600 svenska yrkesverksamma i musikbranschen. 

När Europeiska Socialfonden öppnade för möjligheten att ansöka om stöd för kompetensutbildning för yrkesverksamma så ansökte Musikerförbundet och fick stöd.

Projektets målgrupp

Yrkesverksamma musiker som till följd av konsekvenserna av pandemin har behov av kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Projektets förväntade resultat

Förväntade resultat av projektet är att fler yrkesverksamma musiker ska ha stärkt sin ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling till följd av pandemins konsekvenser, att behovet av kompetens på arbetsmarknaden till följd av pandemin ska ha tillgodosetts och en ökad kompetens hos enskilda musiker på arbetsmarknaden för att bättre möta arbetsgivare och branschens behov. I praktiken:

– Att deltagarna tillgodogjort sig kunskap vad gäller tekniskt kunnande, tagit del av andras erfarenheter och dragit slutsatser kring framgångsfaktorer och riskmoment vid lyckade och mindre lyckade digitala framträdanden.

– Att deltagarna stärkt sin kompetens kring upphovsrättsområdet och strategier för att genom framträdanden via digitala kanaler uppbära en tilltagande del av försörjningen.

– Att deltagarna stärkt sin kompetens om tillgängliga digitala portaler och plattformar och vad man behöver söka sig till för att hitta sin publik

– Att deltagarna stärkt sin kompetens om tillgängliga betalningsmodeller för att kunna ta betalt för digitala framträdanden.