INTYG om ”stöd av mindre betydelse”

React-EU: Digitala Musiklyftet ingår i reglerna kring det EU kallar ”stöd av mindre betydelse”, även kallat försumbart stöd eller deminimis-stöd. När offentliga medel gynnar en enskild verksamhet och det finns risk för att konkurrensen snedvrids gäller reglerna för statsstöd. Sammantaget får inte stödmottagaren beviljas mer än 200 000 Euro i statsstöd under en treårsperiod.
Krisstöd under pandemin räknas inte till ”stöd av mindre betydelse”.

Projektets namn: React-EU: Digitala Musiklyftet

Ärende-ID/diarienummer: 2022/00205

Att delta i aktiviteterna inom projektet motsvarar ett
stödbelopp till nedanstående företag/organisation på:

Deltagit i tredagarsutbildning IRL, livestreaming, värde: 10 000 kr
Deltagit i webbutbildning via zoom, värde: 3 800 kr


Har ditt företag /din organisation tidigare mottagit någon form av ”stöd av mindre betydelse” de senaste tre åren?

Fyll i:


OBS! Korrekt signatur i fältet nedan är obligatorisk!
(Ångra och ändra genom att klicka i övre högra hörnet i rutan.)
Skriv noggrant med musen så gott det går.
Vi godkänner inte prickar och streck.