Stöd av mindre betydelse – de minimisstöd

React-EU: Digitala Musiklyftet ingår i reglerna kring det EU kallar ”stöd av mindre betydelse”.

När offentliga medel gynnar en enskild verksamhet och det finns risk för att konkurrensen snedvrids gäller reglerna för statsstöd. Vissa stöd räknas som ”stöd av mindre betydelse”. Här reder vi ut begreppet.

Enligt EU-fördraget (läs mer via länken) gäller ett principförbud mot statsstöd inom den gemensamma marknaden.

Det finns undantag från principförbudet. Projektet React-EU: Digitala Musiklyftet omfattas av det undantag för det EU kallar stöd av mindre betydelse. Det kan även kallas försumbart stöd eller de minimisstöd.
 
Undantaget gäller under förutsättning att stödmottagaren sammantaget inte beviljas mer än 200 000 euro i statsstöd under en treårsperiod.
 

Hur vet jag om ett stöd räknas som ett stöd av mindre betydelse?

Om det gäller ett stöd av mindre betydelse ska det framgå i samband med utlysningen. Det ska också framgå i beslutet om eventuellt stöd.

Stöd i form av bidrag eller subventioner

Stöd av mindre betydelse kan vara såväl i form av bidrag som subventioner från det offentliga. De stödformer som är mest troliga att enskilda konstnärer omfattas av är följande:

 

  • Konstnärsnämndens stipendier och bidrag
  • vissa stöd från Författarfonden
  • särskilt riktade företagsstöd från till exempel Almi, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Vinnova och regioner
  • nedsättning av sociala avgifter för företagare.

Obs! Krisstöd på grund av pandemin räknas ej som ”stöd av mindre betydelse”
__________________________________________________________________
(Information hämtad hos ESF, Konstnärsnämnden och Sveriges Riksdag)